Home » Historia szkoły

Historia szkoły

       

 Pierwsze wiadomości dotyczące istnienia Szkoły Podstawowej w Stróży pojawiają się w 1915 – 1918 roku. Z informacji nauczyciela (który był już czwartym nauczycielem uczącym w tej szkole) wynika, iż jedno – klasowa szkoła ludowa mieściła się w lokalu wynajętym przez gminę u Wojciecha Zycha w Słodkowie Pierwszym. W szkole tej uczyło się 51 uczniów, 45 uczniów nie znalazło miejsca w tej szkole (były to dzieci z Szastarki, Słodkowa, Karpiówki oraz i ze Stróży).
Oprawne Katalogi Klasyfikacyjne uczniów od roku 1916/1917 przedstawiają poziom organizacyjny szkoły:
• do roku 1920 była to szkoła jednoklasowa,
• w latach 1921 – 1925 szkoła czteroklasowa,
• w latach 1926 – 1933/34 szkoła sześcioklasowa,
• od roku szkolnego 1934/35 szkoła siedmioklasowa.

Pełna nazwa tej szkoły to: Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna
w Stróży, gm. Brzozówka, powiat Janów Lubelski
(od stycznia 1940 roku był to powiat Kraśnik) W latach PRL nazwa szkoły zmieniała się na: Szkoła Podstawowa w Stróży, Zbiorcza Szkoła Gminna w Kraśniku z siedzibą w Stróży.
Do czasu oddania do użytku nowej szkoły nauka odbywała się w izbach wynajętych u gospodarzy:
• u Nicewicza Stanisława i Króla Pawła oraz Jana w Słodkowie Drugim,
• u Zaręby i Sawy w Słodkowie Pierwszym,
• w Stróży u Rzeczyckiego Pawła i Nosal Maranny oraz Drozda Teofila, Mazura Walentego, Kazka Marcina i Krakowiaka Jana.
W roku 1944 przez 4 miesiące jesienią siódma klasa uczyła się w budynku majątku Stróża, który został uznany za resztówkę Państwowego Funduszu Ziemi.
Podczas okupacji hitlerowskiej istniało w Stróży tajne nauczanie. Zajęcia prowadzili Gaworek Zygmunt z żoną Janiną, Maj Stanisław, Paterek Stanisław, Poniatowska Maria. Nauczyciele uczyli: języka polskiego, geografii, historii. Uczniowie nie prowadzili w szkole notatek.
Po upadku Niemiec w roku 1944 społeczeństwo powołało Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Stróży. Komitet Rodzicielski z Rzepką Janem ze Słodkowa Drugiego zebrał pieniądze i zamówił projekt budynku. Projekt został sporządzony przez inż. Alberta J. zamieszkałego w Kraśniku. Był to dwupiętrowy pałacyk, kopia jednej ze szkół wileńskich z szerokimi i długimi korytarzami. Wybudowano część podziemia do wysokości skarpy od strony frontu. W roku 1949 zaprzestano budowy po wejściu w życie nowych obciążeń dla rolników (Fundusz Odbudowy Rolnictwa).
Obecny budynek wszedł do powiatowego planu budowy szkół na 1956 rok. Budowę prowadził kierownik Orchowski Eugieniusz z LPBO oddział w Kraśniku.
Uroczyste przekazanie wybudowanej szkoły miało miejsce w dniu 14.IX.1957r. Już od 1.VIII.1957r. obowiązki kierownika szkoły objął Marian Żaba. Nowy kierownik razem z Komitetem Rodzicielskim, młodzieżą klas V – VI oraz załogą budowniczych urządzali klasy oraz salę gimnastyczną.
Szkoła podjęła szeroką działalność oświatową i społeczną. Od roku 1957 w szkole uczyło się 372 uczniów. Zatrudnionych było ośmiu nauczycieli: Żaba Marian, Bogdanowicz Teresa, Sudół Róża, Kozińska Danuta, Puzoń Zofia, Pietura Irena, Wróbel Maria, Czesław Wojciechowski. Obowiązywał 36 godzinny tydzień lekcyjny.
Większość nauczycieli mieszkała w szkole. Jednak w miarę przybywania uczniów a tym samym i oddziałów, przygotowywano nowe izby lekcyjne.
Po lekcjach uczniowie uczęszczali na kółka zainteresowań: przedmiotowe, zespoły taneczne, SKS, fotograficzne oraz gospodarstwa domowego dla dziewcząt ostatniej klasy.
Dużo pracy społecznej włożyli nauczyciele w budowę boiska do kosza, piłki nożnej, koszykówki i bieżni. Za budowę boiska szkoła zdobyła nagrody (II nagrodę w powiecie, III w województwie oraz puchar i I gazety Gromady Rolnik Polski). W szkole była zatrudniona obsługa: Latosiewicz Teresa – sekretarka, Walencik Agata – sprzątaczka, Majewski Józef – woźny.
Do roku 1975 szkoła był centrum życia dla okolicy. Tu odbywały się zebrania, sesje rady, szkolenia rolnicze, odczyty, młodzieżowe przedstawienia, seanse kinowe do czasu wybudowania remizy OSP i świetlicy w POM – ie.
Dla potrzeb pracujących do lat 60 przeprowadzano kursy przygotowawcze do egzaminu eksternistycznego w zakresie szkoły podstawowej zakończone egzaminem. W kursach tych uczestniczyło od 1959 do 1974 roku około 300 osób.
Wraz z rozwojem szkoły poprawiły się warunki pracy oraz wyniki nauczania. Szkoła Podstawowa w Stróży przez pewien czas (lata siedemdziesiąte) wchodziła w skład ZSG w Kraśniku nr 1. Na żądanie Urzędu Gminy w Kraśniku nastąpiło rozdzielenie szkół. Obecnie jest to samodzielna jednostka oświatowa.
Od 1 stycznia 1996r. organem prowadzącym szkoły podstawowe zostały gminy. Do zadań gminy należy: zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, odpowiedzialność finansową i administracyjną szkoły, dowóz dzieci do szkół.
W roku 1996 w Szkole Podstawowej w Stróży rozpoczęto przygotowania do nadania imienia szkole. Na początku roku szkolnego opracowano harmonogram obejmujący różne formy działalności min. sesje naukowe dotyczące postaci księdza Stanisława Zielińskiego, konkursy literackie, plastyczne, wystawy pamiątek. W roku szkolnym 1997 pierwszy rocznik uczniów klas pierwszych mógł składać ślubowanie już na sztandar szkoły im. Księdza Stanisława Zielińskiego.
Z dniem 1.IX.1999r. reforma oświaty wprowadziła trójstopniowy system szkolny, w którego skład wchodzi: sześcioletnia szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa podzielona jest na dwa etapy: zintegrowane nauczanie w klasach I – III oraz nauczanie blokowe w klasach IV – VI.

Na przestrzeni 50 lat istnienia szkoły, mimo zmian organizacyjnych i metodycznych, niezmienione pozostały jej cele. To wszechstronne wykształcenie i przygotowanie dzieci do zadań, jakie będą podejmowały w przyszłości, wychowanie według uniwersalnych zasad etyki, promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, wdrażanie zasad bezpieczeństwa na drodze i w życiu codziennym, partnerska współpraca z rodzicami, rozwijanie patriotyzmu oraz przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie.