Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski został wyłoniony w drodze demokratycznych wyborów, które odbyły się pod koniec września w naszej szkole. Członkowie samorządu biorą aktywny udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Jasełka Bożonarodzeniowe). Reprezentują szkołę w zawodach sportowych. Biorą udział w akcjach charytatywnych (zbiórka żywności, paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących).

Poniżej przedstawiony został pełen skład Samorządu Uczniowskiego oraz plan jego pracy.

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu: Konrad Kasperek, Agnieszka Chodara

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:      Rej Antonina

Zastępca :                Mazur Filip

Członkowie :            Kania Mikołaj

……………………..        Lisicki Jakub

………………………     Biegaj Anna

………………………     Zięba Adam

                                   Cedro Jakub

                                   Chodara Filip 

Członkowie pozostałych klas (do pomocy):

Wanatowicz Natalia 

Jacak Kacper           

Biegaj Marta             

Gryta Magdalena 

 

Roczny Plan Pracy Samorządu Szkolnego

 Szkoły Podstawowej imienia ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa samorząd uczniowski[…]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły
 • organizowanie dyskotek szkolnych
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia
 • zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego
 • organizowanie dnia praw i obowiązków ucznia
 • reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę – na spotkaniach z dyrektorem szkoły, na Radach pedagogicznych oraz spotkaniach z Radą Rodziców
 • pomoc uczniom w nauce
 • upowszechnianie czytelnictwa
 • uczestnictwo w zebraniach Samorządu Uczniowskiego

Cele ogólne:

 • Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i  szkoły
 • Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych
 • Poznawanie tradycji regionalnych
 • Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na terenie szkoły, wsi, miasta, kraju
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Harmonogram zadań przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

Termin Zadania do realizacji
Wrzesień Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu klasowego i uczniowskiego

Rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych

Przypomnienie praw i obowiązków ucznia – artykuł w gazetce szkolnej

Udział w „Akcji Sprzątanie Świata”

Rozpoczęcie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”

Rozpoczęcie całorocznej zbiórki nakrętek oraz zużytych baterii

Szkolny Dzień Chłopaka – dyskoteka i wybór najsympatyczniejszego chłopaka w szkole

Październik Aktualizacja danych SU na stronie internetowej Szkoły

„Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Rachowie Starym w ramach akcji  Październik – miesiącem dla zwierząt”

Dzień Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie upominków pracownikom szkoły

Zagospodarowanie tablicy dla Samorządu Uczniowskiego na górnym korytarzu

Dzień tematyczny 31.10 – Kolorowa koszula – uczniowie którzy w tym dniu ubiorą się w kolorową koszulę, nie będą pytani

Listopad Zapoznanie uczniów z Harmonogramem programu wychowawczo – profilaktycznego

„Dzień Wszystkich Świętych” – zapalenie zniczy na grobach

„Narodowe Święto Niepodległości” – pomoc i udział w organizacji imprezy

„Andrzejki” – udział i współorganizacja dyskoteki, przebrań i wróżb

Dzień tematyczny 14.11 – Krawat – uczniowie z krawatami nie będą w tym dniu pytani

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 20.11 – gazetka SU, rozdanie uczniom na przerwach haseł o tolerancji

Grudzień Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – Ogólnopolska akcja charytatywna wraz z Szkolnym Kołem Caritasu

Boże Narodzenie: wystrój korytarza i udekorowanie choinki na I piętrze

Konkurs na najładniej przystrojoną klasę lekcyjną

Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej

Dzień tematyczny 05.12 – Czapka Świętego Mikołaja – uczniowie w czapkach Świętego Mikołaja nie będą w tym dniu pytani

Styczeń Zabawa Choinkowa – pomoc w organizacji, zachęcanie uczniów do wspólnej zabawy

Dzień tematyczny 09.01 – Świat bajek – uczniowie przebrani za postacie z bajek nie będą w tym dniu pytani

Akcja „Zima zwierzaków” – przypomnienie uczniom o dokarmianiu zwierząt w czasie zimy

Luty Poczta Walentynkowa – pomoc w roznoszeniu poczty

Dzień tematyczny 14.02 – Kolor czerwony – uczniowie ubrani na czerwono nie będą w tym dniu pytani

Dzień życzliwości i pozdrowień – przygotowanie karteczek i tablicy dla uczniów i nauczycieli na anonimowe miłe słowa i pozdrowienia

Marzec Szkolny Dzień Kobiet – przygotowanie życzeń, dyskoteka i wybór najsympatyczniejszej dziewczyny i kobiety w szkole

Dzień Patrona Szkoły – udział i pomoc w uroczystościach i apelu

Dzień zdrowego odżywiania – sprzedaż owoców przyniesionych przez uczniów, przygotowanie zdrowych kanapek

Dzień tematyczny 13.03 – Dwa różne buty – uczniowie ubrani w dwa różne buty  nie będą w tym dniu pytani

Pierwszy Dzień Wiosny – konkurs na najzabawniejszą Marzannę (lalkę, kukłę)

Kwiecień Dzień tematyczny 17.04 – Dzień Ziemi – uczniowie ubrani na zielono nie będą w tym dniu pytani

Cała Polska Czyta Dzieciom – Samorząd uczniowski czyta książki przedszkolakom

Święto Flagi – przypomnienie uczniom w ogłoszeniu o wywieszeniu 2 maja biało-czerwonej flagi

Maj Dzień Unii Europejskiej 09.05 – informacje związane z państwami Unii Europejskiej na gazetce SU

Dzień tematyczny 15.05 – Kolorowy zawrót głowy – uczniowie ubrani w kolory tęczy nie będą w tym dniu pytani

Dzień dobrych uczynków – przygotowanie karteczek i tablicy dla uczniów i nauczycieli na wpisanie dobrego uczynku w dniu akcji

Czerwiec Dzień dziecka – Dzień Sportu 3xR – pomoc w organizacji, zachęcanie uczniów do udziału w rozgrywkach sportowych

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego – ognisko

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRÓŻY 

                                             

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Art. 3.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Art. 4.  

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do redagowania gazetki szkolnej.
 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.
 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU.

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 5.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 1. Przewodniczący Klasy
 2. Zastępca Przewodniczącego
 3. Skarbnik
 4. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu SU
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 3. Skarbnik
 4. Sekretarz
 1. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele.

Art. 6.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
 1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU
 2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 1. kieruje pracą SU
 2. wykonuje uchwały SU, czuwa nad terminową realizacją pracy
 3. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
 4. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
 5. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji

 

Rozdział III

TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 7.

Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.
 2. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 8.

Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 3. Wybory do Zarządu składają się z następujących etapów:
 • Do dnia ustalonego w ogłoszeniu Opiekuna SU każda klasa dokonuje wyboru maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU.
 • Do przedednia wyborów do Zarządu trwać może kampania wyborcza kandydatów, która nie powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).
 • W dniu wyborów należy powołać czteroosobowa komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 • Członkami Zarządu zostaje 6 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 1. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego.

Art. 10.

Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

 

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 11.

Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 12.

Wyboru Opiekuna SU dokonują uczniowie klas IV – VI w miesiącu wrześniu drogą tajnego głosowania. Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów.

Art. 13.

Kadencja Opiekuna SU trwa 1 rok.

Art. 14.

Wybrany w drodze głosowania opiekun może odmówić pełnienia funkcji, jeżeli pracował na tym stanowisku w poprzednim roku. Może także – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

Art. 15.

Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

Art. 16.

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez siebie i Opiekuna SU.

Art. 17.

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

 

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 19.

Uchwały podejmuje Zarząd SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Zarządu. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

Art. 20.

Listę uczestników zebrania Zarządu oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

Art. 21.

Zarząd SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zorganizować ogólnoszkolne głosowanie nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

 

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art. 22.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunowi SU.

Art. 23.

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 24., Opiekun SU i Zarząd SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 24.

W sprawach spornych Zarząd SU i Opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.

 

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 25.

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

 1. ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne
 2. z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.
 3. ze sprzedaży surowców wtórnych
 4. ze środków przekazanych przez sponsorów
 5. z innych źródeł

Art. 26.

Finanse SU prowadzi Skarbnik SU. Środki finansowe SU są przechowywane przez Opiekuna SU w pokoju nauczycielskim.

 

Rozdział IX

 DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 27.

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Plan pracy SU na dany rok szkolny
 3. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr

 

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 28.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Zarządu SU.

Art. 29.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Zarząd SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

 

 Rozdział XI

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 30.

Zarząd SU zbiera się minimum raz w miesiącu. Opiekun SU może zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

Art. 31.

Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

Art. 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.