Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski został wyłoniony w drodze demokratycznych wyborów, które odbyły się pod koniec września w naszej szkole. Członkowie samorządu biorą aktywny udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Jasełka Bożonarodzeniowe). Reprezentują szkołę w zawodach sportowych. Biorą udział w akcjach charytatywnych (zbiórka żywności, paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących).

Poniżej przedstawiony został pełen skład Samorządu Uczniowskiego oraz plan jego pracy.

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu: Konrad Kasperek, Agnieszka Chodara

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:      Chwiej Kamila

Zastępca :                Mazur Filip

Członkowie :            Piotr Michalczak

……………………..       Amelia Wielgus

………………………     Maja Łysak

………………………     Karina Wołoszyn

                                  Marika Chwiej

                                   Hanna Szubstarska

                                   Julia Hałabiś 

                                   Anna Biegaj

                                  Zuzanna Wojcieszkiewicz

 

Roczny Plan Pracy Samorządu Szkolnego

 Szkoły Podstawowej imienia ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa samorząd uczniowski[…]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory  nowego Samorządu Uczniowskiego,
 • Ustalenie planu działań na cały rok,
 • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka,
 • Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia,
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
 • Dzień tematyczny „Najfajniejsza torba ekologiczna, reklamówka”.

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły,
 • Dzień tematyczny „ Koszula w kratę”.

Listopad

 • Zapalenie zniczy na cmentarzu,
 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości,
 • Andrzejki – dyskoteka i wróżby andrzejkowe,
 • Włączenie się do akcji „Śniadanie daje moc”, „Góra Grosza”,
 • Dzień tematyczny „Ciepły sweter”,
 • Tablica pozdrowień i miłych słów.

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki – Dzień tematyczny „Czapka Mikołaja”,
 • Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – zbiórka słodyczy i maskotek,
 • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego,
 • Przygotowanie gazetki o tematyce świątecznej,
 • Konkurs literacki i plastyczny pt. „Mój kolega jest niepełnosprawny”,
 • Udział w apelu z okazji Dnia Tolerancji i Niepełnosprawności.

Styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka,
 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
 • Sporty zimowe – gazetka,
 • Dzień tematyczny „ Zimowa czapka lub nauszniki”.

Luty

 • Bal karnawałowy,
 • Poczta Walentynkowa – Dzień tematyczny – ubieramy się na czerwono,
 • Dzień tematyczny „Biały jak śnieg”.

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet,
 • Dzień tematyczny – uczennice i panie zakładają korale, wisiorki, uczniowie i panowie muszki, krawaty.
 • Święto Patrona Szkoły – udział SU,
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii,
 • 21 marca – Przywitanie Wiosny – Dzień Samorządności,
 • Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego.

Kwiecień

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły,
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej,
 • Dzień tematyczny „Kurtka z kapturem”.

Maj

 • Święta majowe – współudział w apelu, wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi oraz 3 maja,
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu,
 • Dzień tematyczny – uczennice i panie robią delikatny makijaż, uczniowie i panowie wąsy,
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka,
 • Dzień tematyczny – ubiór w kwiaty,
 • 23 czerwca – Dzień Ojca,
 • Pożegnanie klasy VIII,
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019,
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
 • szkolnym 2018/2019,
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego,
 • Dzień tematyczny – odpowiednie przebranie,
 • „Szczęśliwy numerek”,
 • Akcja „ Pomóż i Ty” – zbiórka nakrętek, baterii, makulatury, karmy dla zwierząt itp.,
 • Aktualizacja tematycznie gazetki szkolnej SU na korytarzu,
 • Udział w uroczystościach szkolnych,
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 • Praca na rzecz szkoły.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRÓŻY 

                                             

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Art. 3.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Art. 4.  

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do redagowania gazetki szkolnej.
 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.
 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU.

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 5.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 1. Przewodniczący Klasy
 2. Zastępca Przewodniczącego
 3. Skarbnik
 4. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu SU
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 3. Skarbnik
 4. Sekretarz
 1. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele.

Art. 6.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
 1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU
 2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 1. kieruje pracą SU
 2. wykonuje uchwały SU, czuwa nad terminową realizacją pracy
 3. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
 4. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
 5. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji

Rozdział III

TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 7.

Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.
 2. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 8.

Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 3. Wybory do Zarządu składają się z następujących etapów:
 • Do dnia ustalonego w ogłoszeniu Opiekuna SU każda klasa dokonuje wyboru maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU.
 • Do przedednia wyborów do Zarządu trwać może kampania wyborcza kandydatów, która nie powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).
 • W dniu wyborów należy powołać czteroosobowa komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 • Członkami Zarządu zostaje 6 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 1. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego.

Art. 10.

Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 11.

Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 12.

Wyboru Opiekuna SU dokonują uczniowie klas IV – VI w miesiącu wrześniu drogą tajnego głosowania. Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów.

Art. 13.

Kadencja Opiekuna SU trwa 1 rok.

Art. 14.

Wybrany w drodze głosowania opiekun może odmówić pełnienia funkcji, jeżeli pracował na tym stanowisku w poprzednim roku. Może także – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

Art. 15.

Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

Art. 16.

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez siebie i Opiekuna SU.

Art. 17.

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 19.

Uchwały podejmuje Zarząd SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Zarządu. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

Art. 20.

Listę uczestników zebrania Zarządu oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

Art. 21.

Zarząd SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zorganizować ogólnoszkolne głosowanie nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art. 22.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunowi SU.

Art. 23.

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 24., Opiekun SU i Zarząd SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 24.

W sprawach spornych Zarząd SU i Opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 25.

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

 1. ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne
 2. z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.
 3. ze sprzedaży surowców wtórnych
 4. ze środków przekazanych przez sponsorów
 5. z innych źródeł

Art. 26.

Finanse SU prowadzi Skarbnik SU. Środki finansowe SU są przechowywane przez Opiekuna SU w pokoju nauczycielskim.

Rozdział IX

 DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 27.

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Plan pracy SU na dany rok szkolny
 3. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 28.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Zarządu SU.

Art. 29.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Zarząd SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

 Rozdział XI

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 30.

Zarząd SU zbiera się minimum raz w miesiącu. Opiekun SU może zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

Art. 31.

Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

Art. 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.