Home » Konkursy

Konkursy

 .

Konkursy przedmiotowe 2019/2020

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, harmonogram II i III etapu oraz zakres wymagań z poszczególnych przedmiotów dostępne są na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakładce Konkursy (https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/11175,Konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-20192020.html)
oraz w sekretariacie szkoły.

.

Harmonogram eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych

Czas trwania: 60 min

Początek eliminacji: 9.00, sala 37

Za rozwiązanie całego  arkusza można uzyskać 40 punktów, do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy osiągnęli co najmniej 32 punkty.

Konkurs Data przeprowadzenia konkursu Termin ogłoszenia wyników Termin odwołania Osoby odpowiedzialne za przygotowanie arkusza, karty oceniania i ocenę prac
Fizyczny Historyczny 9 października 11 października 13 października M.Bartosik, A.Rybak M.Skrzyński, M.Butryn
Języka angielskiego 10 października 14 października 16 października K.Teter, K.Berdys
Chemiczny 11 października 14 października 16 października B.Latos, M.Ciupak
Biologiczny 14 października 16 października 18 października B.Latos, J.Kotuła
Geograficzny 15 października 17 października 19 października M.Ciupak, K.Sawecka
Polonistyczny 16 października 18 października 20 października A.Adamczyk, R.Kaźmierak
Języka niemieckiego Języka hiszpańskiego 17 października 18 października 20 października E.Rej A.Zagozdon
Matematyczny 18 października 18 października 20 października A.Rybak, K.Kuśmierczyk

.

.Promujemy talenty

W dniach 9 – 18 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 63 uczniów.  Do kolejnego etapu, który już wkrótce,  zakwalifikowali się:

Konkurs fizyczny Przemysław Gontarz VIIIa
Konkurs języka angielskiego Katarzyna Brytan VIIIa

Przemysław Gontarz VIIIa

Sandra Zawrotniak VIIIa

Konkurs chemiczny Przemysław Gontarz VIIIa
Konkurs geograficzny Sandra Zawrotniak VIIIa
Konkurs polonistyczny Amelia Biegaj  VIIb

Anna Biegaj VIIb

Kinga Adamczyk VIIb

Magdalena Kuropatwa VIIIb

Paulina Kuśmierczyk VIIb

Konkurs języka hiszpańskiego Kinga Kasperek VIIIb
Konkurs języka niemieckiego Marcin Kamieniarz VIIIb
Konkurs matematyczny Magdalena Kuropatwa VIIIb

Przemysław Gontarz VIIIa

Kinga Kasperek VIIIb

Kamil Krzowski VIIIb

Martyna Graboś VIIIb

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy udanych startów w kolejnym etapie konkursów. Powodzenia! Trzymamy za Was kciuki!

M.Urbańczyk

.

.

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM

 

 

Walczymy razem o remont szkolnej toalety w Programie WZOROWA ŁAZIENKA

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu graficznego przyjaznej łazienki szkolnej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 3. Pracę należy wykonać samodzielnie, w formacie A4, technika dowolna.
 4. Termin: do 12 listopada 2018 dostarczyć do  świetlicy szkolnej.
 5. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy, którzy chcą wesprzeć naszą akcję – przystępują do głosowania internetowego.
 6. Dla szkoły, która uzyska największą ilość głosów firma produkująca artykuły Domestos zasponsoruje remont łazienki.

Warto spróbować!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Nasza miejscowość 100 lat temu”

 

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „Nasza miejscowość 100 lat temu” (dalej Konkurs) jest Szkoła Podstawowa im. księdza Stanisława Zielińskiego w Stróży.

Termin Konkursu

 1. Konkurs „Nasza miejscowość 100 lat temu” trwa od 28 września do 26 października 2018 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do wiadomości nastąpi najpóźniej do 5 listopada 2018 r.

 

Cel Konkursu

 1. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku dla „małej ojczyzny”.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o:

– historii Polski i regionu,

– nawiązanie relacji ze starszymi członkami rodziny.

 

Tematyka i format prac

 1. Tematem prac jest przedstawienie realiów życia sprzed 100 lat.
 2. Prace powinny być wykonane w formacie A3 (297×420), dla uczniów klas 1-4 dopuszcza się zastosowanie formatu A4 (210×297).
 3. Możliwe jest wykorzystanie następujących środków plastycznego przekazu: rysunku (kredka, ołówek, pastele) lub malarstwa.

 

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej w Stróży. Każda praca powinna posiadać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą oraz nazwiskiem nauczyciela/opiekuna kierującego pracę na konkurs.
 3. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną i przyklejoną metryczkę identyfikacyjną,
 4. Nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie informują uczniów o jego Regulaminie.
 5. W terminie do 30 października prace należy przekazać do Małgorzaty Dudzińskiej-Piętal
 6. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 7. Zgłoszone prace będą oceniane w kategoriach:
 • kategoria I – klasy 1-3 szkoły podstawowej,
 • kategoria II – klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 • kategoria III – klasy 7-8 szkoły podstawowej.
 1. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w swojej kategorii wiekowej.
 2. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, klasa), podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawienia oraz wycofania.

 

Komisja Konkursowa

 1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu „Nasza miejscowość 100 lat temu” oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

 

Nagrody

 1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 12 najlepszych prac ( po 4 prace w każdej kategorii wiekowej)
 2. Spośród wyłonionych 12 prac Komisja Konkursowa przyzna w każdej kategorii po 3 nagrody i po 1 wyróżnieniu.
 3. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.
 4. Laureaci Konkursu we wszystkich trzech kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania jednej lub kilku wymienionych nagród w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, iż żadna z prac na nią nie zasługuje.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu „Nasza miejscowość 100 lat temu” i sposób wydania Nagród

 1. Informacja o wynikach Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 5 listopada 2018.
 2. Organizator planuje wystawę konkursową prezentującą zgłoszone Prace Konkursowe.

  

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
 2. Przekazane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. W wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem będzie możliwość odstępstwa od tego postanowienia. Musi jednak być to zgłoszone jeszcze przed przekazaniem pracy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
 4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Załączniki do Regulaminu

  

 Załącznik nr 1

Metryczka

 

„Nasza miejscowość 100 lat temu”  konkurs plastyczny

 

Imię i nazwisko autora pracy: Kategoria/klasa:
 

 

 

 

 
Nauczyciel pod, którego kierunkiem została wykonana praca:
 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM „OBLICZA NIEPODLEGŁOŚCI”

ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINNY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. KS. STANISŁAWA ZIELIŃSKIEGO W STRÓŻY

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………. …………………………………. w konkursie plastycznym „Nasza miejscowość 100 lat temu”.
 2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

…………………                      ……………………………………………………………….

Miejscowość i data                   Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„ODPADY SEGREGUJĘ – MĄDRZE POSTĘPUJĘ”.

I. Cele konkursu:

– kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałego nawyku dbałości o stan środowiska naturalnego,

–  propagowanie segregowania odpadów, które jest tańsze niż odbiór odpadów zmieszanych.

II. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży.

III. Warunki konkursu i jego przebieg:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kraśnik uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stróży, Szkoły Podstawowej w Kowalinie oraz Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim .
 2. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 7 listopada 2017 r.
 3. Zakończenie konkursu, czyli przyniesienie wykonanych zabawek i prezentacji przewidziane jest do dnia 8 grudnia 2017 r.; test wiedzy odbędzie się 7 grudnia (czwartek) na drugiej lekcyjnej; ewentualnie w środę lub czwartek na lekcji przyrody.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • I grupa wiekowa – dzieci uczęszczające do klas I – III szkoły podstawowej.
 • II grupa wiekowa – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.
 • III grupa wiekowa – kl. VII i uczniowie gimnazjum.

IV. Zadania konkursowe dla poszczególnych grup:

 1. I grupa wiekowa – wykonanie zabawki własnego pomysłu, używając do tego surowców wtórnych/odpadów,
 2. II grupa wiekowa – test wiedzy dotyczący segregacji odpadów (test został napisany w oparciu o materiały znajdujące się na stronach internetowych: gminakrasnik.pl/gospodarkaodpadami ; www.naszesmieci.mos.gov.pl oraz www.ekoland.net.pl .
 3. III grupa wiekowa – prezentacja multimedialna zawierająca co najmniej 15 slajdów, zapisana na płycie CD/DVD, propagująca segregowanie odpadów.

V. Szczegółowe warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.
 2. Prace konkursowe uczniów klas I-III; VII szkoły podstawowej i gimnazjum przekazywane są do koordynatorów konkursu do dnia 8 grudnia 2017 r.
 3. Test wiedzy dla uczniów klas IV – VI, będzie przeprowadzony jednego dnia dla wszystkich chętnych uczniów. Szkoły w Kowalinie i Słodkowie Trzecim przekażą (prześlą) prace konkursowe i testy koordynatorom w Stróży – osobą odpowiedzialną za konkurs jest Katarzyna Sawecka – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Stróży.
 4. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane:

– imię i nazwisko autora,

– wiek uczestnika,

– adres zamieszkania,

– klasa.

 1. d) Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.
 2. e) Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– oryginalność i pomysłowość podejścia do tematu,

– wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

– wiedza na temat segregowania odpadów i ekologii w życiu codziennym,

– wykorzystanie możliwości sprzętu elektronicznego przy wykonaniu prac
(prezentacja multimedialna, zdjęcia).

VI. Nagrody:

     Fundatorami nagród rzeczowych jest Gmina Kraśnik i firma EKOLAND.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2017 r.
 2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej na 5 dni przed wręczeniem nagród.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o miejscu i czasie odbioru nagród.

.

.

Informacja o konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. ks. St. Zielińskiego w Stróży

Pierwszy etap kuratoryjnych konkursów przedmiotowych

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszym etapie kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Do drugiego etapu zakwalifikowała się rekordowa ilość uczestników. Są to:

Jakub Cedro kl. VIIa – historia, j.angielski, matematyka

Gontarz Przemysław kl. VIa – j.angielski, matematyka

Gierulska Oliwia kl. VIIa – j.angielski

Hałabiś Emilia kl. VIIb – j.polski

Kasperek Kinga kl. VIb – matematyka

Rej Antonina kl. VIIa – j.polski

Rupeć Bartłomiej kl. VIIa – matematyka

Rycerz Emilia kl. VIIa – matematyka

Wanatowicz Dawid kl. VIIa  – matematyka

Gratulujemy naszym uczniom i mamy nadzieję na sukcesy w kolejnych etapach konkursów, które odbędą się na początku stycznia. Trzymamy za Was kciuki.

M.Urbańczyk

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursów w linku poniżej:

.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych przez uczestników szkolnego etapu poszczególnych konkursów przedmiotowych znajdują się poniżej:

.

.

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego

PIĘCIOBÓJ MATEMATYCZNY

Organizatorzy:  nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży – Aneta Mirosław i Małgorzata Urbańczyk

 1. CELE KONKURSU:
 2. Popularyzacja matematyki wśród uczniów naszej szkoły.
 3. Wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów naszej szkoły.
 4. Rozwijanie zainteresowania matematyką u uczniów mających trudności edukacyjne.
 5. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.
 6. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 7. Budzenie nawyku współzawodnictwa.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy IV- VI Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży.
 3. Uczniowie rozwiązują różnorodne zadania i problemy matematyczne podzielone na pięć modułów tematycznych.
 4. Konkurs odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja 2017r.
 5. Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w ciągu tygodnia po zakończeniu konkursu

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową złożoną z trzech osób. Uczniowie mogą brać udział we wszystkich lub wybranych przez siebie  modułach konkursu, które zostaną podzielone na kategorie wiekowe (klasy 4, 5 oraz 6). Osoby z najlepszymi wynikami  Pięcioboju matematycznego (po trzy osoby na każdym poziomie) zostaną nagrodzeni celującą oceną bieżącą z matematyki oraz pamiątkowymi dyplomami.

Moduł I (27 kwietnia 2017, czwartek): Mistrz tabliczki mnożenia

W tej części konkursu bierze udział dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy, wyłonionych w eliminacjach klasowych.  Uczniowie piszą test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia w zakresie 100. Punktowane będą poprawność i czas wykonania zadania. Trzech najlepszych finalistów zostanie nagrodzonych bardzo dobrymi ocenami bieżącymi z matematyki

Moduł II (28 kwietnia 2017, piątek): Geometryczne wyzwanie

Wyzwanie polega na wykonaniu pracy plastycznej odpowiedniej do kategorii wiekowej (kl.4 – tangram, kl.5 – symetria osiowa, kl.6 – odbicia). Prace należy złożyć u nauczyciela matematyki do 9 maja  2017 r. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania trzy najlepsze prace i przyznaje wyróżnienia  na każdym poziomie. Brane będą pod uwagę: poprawność merytoryczna, pomysłowość i estetyka wykonanej pracy. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają bardzo dobre oceny bieżące z matematyki, a wyróżnionych prac  – „+” do aktywności matematycznej.

Moduł III (8 maja 2017, poniedziałek): FotoARTmetyka

Uczniowie losują zdjęcia o różnorodnej tematyce i na ich podstawie układają samodzielnie zadanie tekstowe. Ułożone zadanie razem z rozwiązaniem przekazują następnego dnia nauczycielowi matematyki. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania trzy najciekawsze zadania (wraz z prawidłowymi rozwiązaniami) w każdym poziomie, których autorzy otrzymają bardzo dobre oceny bieżące z matematyki. Pozostali uczniowie, którzy przedstawili prawidłowo ułożone i rozwiązane zadania, otrzymają „+”  do aktywności z matematyki.

Moduł IV (9 maja 2017, wtorek): MatMix

Konkurencja polega na rozwiązaniu trzech zadań w czasie 45 min. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. Po zakończeniu rozwiązywania prac  Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza poprawność rozwiązań. Wszystkie bezbłędne rozwiązania zostaną nagrodzone bardzo dobre oceny bieżące z matematyki.

Moduł V (10 maja 2017, środa): Łamigłówki mądrej główki

Chętni uczniowie losują po 1 zagadce, którą należy rozwiązać i w piątek 12 maja 2017r. oddać nauczycielowi matematyki. Wszyscy uczniowie, którzy rozwiążą poprawnie zagadkę, otrzymają „+” do aktywności z matematyki.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Aneta Mirosław, Małgorzata Urbańczyk

.

.

.

W poniższych linkach zamieszczamy informacje na temat konkursów, które przeprowadzane są przez naszą szkołę. Dyrekcja oraz nauczyciele serdecznie zachęcają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wymienionych konkursach.

REGULAMIN KONKURS ,,Błogosławiony Jan Paweł II – w oczach dzieci i młodzieży”

.

REGULAMINY KONKURSU NA PREZENTACJĘ

.

REGULAMINY KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ