Home » Konkursy

Konkursy

 .

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„ODPADY SEGREGUJĘ – MĄDRZE POSTĘPUJĘ”.

 

I. Cele konkursu:

– kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałego nawyku dbałości o stan środowiska naturalnego,

–  propagowanie segregowania odpadów, które jest tańsze niż odbiór odpadów zmieszanych.

II. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży.

III. Warunki konkursu i jego przebieg:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kraśnik uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stróży, Szkoły Podstawowej w Kowalinie oraz Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim .
 2. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 7 listopada 2017 r.
 3. Zakończenie konkursu, czyli przyniesienie wykonanych zabawek i prezentacji przewidziane jest do dnia 8 grudnia 2017 r.; test wiedzy odbędzie się 7 grudnia (czwartek) na drugiej lekcyjnej; ewentualnie w środę lub czwartek na lekcji przyrody.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • I grupa wiekowa – dzieci uczęszczające do klas I – III szkoły podstawowej.
 • II grupa wiekowa – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.
 • III grupa wiekowa – kl. VII i uczniowie gimnazjum.

 

IV. Zadania konkursowe dla poszczególnych grup:

 1. I grupa wiekowa – wykonanie zabawki własnego pomysłu, używając do tego surowców wtórnych/odpadów,
 2. II grupa wiekowa – test wiedzy dotyczący segregacji odpadów (test został napisany w oparciu o materiały znajdujące się na stronach internetowych: gminakrasnik.pl/gospodarkaodpadami ; www.naszesmieci.mos.gov.pl oraz www.ekoland.net.pl .
 3. III grupa wiekowa – prezentacja multimedialna zawierająca co najmniej 15 slajdów, zapisana na płycie CD/DVD, propagująca segregowanie odpadów.

 

V. Szczegółowe warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.
 2. Prace konkursowe uczniów klas I-III; VII szkoły podstawowej i gimnazjum przekazywane są do koordynatorów konkursu do dnia 8 grudnia 2017 r.
 3. Test wiedzy dla uczniów klas IV – VI, będzie przeprowadzony jednego dnia dla wszystkich chętnych uczniów. Szkoły w Kowalinie i Słodkowie Trzecim przekażą (prześlą) prace konkursowe i testy koordynatorom w Stróży – osobą odpowiedzialną za konkurs jest Katarzyna Sawecka – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Stróży.
 4. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane:

– imię i nazwisko autora,

– wiek uczestnika,

– adres zamieszkania,

– klasa.

 1. d) Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.
 2. e) Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– oryginalność i pomysłowość podejścia do tematu,

– wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

– wiedza na temat segregowania odpadów i ekologii w życiu codziennym,

– wykorzystanie możliwości sprzętu elektronicznego przy wykonaniu prac
(prezentacja multimedialna, zdjęcia).

VI. Nagrody:

     Fundatorami nagród rzeczowych jest Gmina Kraśnik i firma EKOLAND.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2017 r.
 2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej na 5 dni przed wręczeniem nagród.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o miejscu i czasie odbioru nagród.

.

.

Informacja o konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. ks. St. Zielińskiego w Stróży

 

 

Pierwszy etap kuratoryjnych konkursów przedmiotowych

 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszym etapie kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Do drugiego etapu zakwalifikowała się rekordowa ilość uczestników. Są to:

Jakub Cedro kl. VIIa – historia, j.angielski, matematyka

Gontarz Przemysław kl. VIa – j.angielski, matematyka

Gierulska Oliwia kl. VIIa – j.angielski

Hałabiś Emilia kl. VIIb – j.polski

Kasperek Kinga kl. VIb – matematyka

Rej Antonina kl. VIIa – j.polski

Rupeć Bartłomiej kl. VIIa – matematyka

Rycerz Emilia kl. VIIa – matematyka

Wanatowicz Dawid kl. VIIa  – matematyka

 

Gratulujemy naszym uczniom i mamy nadzieję na sukcesy w kolejnych etapach konkursów, które odbędą się na początku stycznia. Trzymamy za Was kciuki.

M.Urbańczyk

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursów w linku poniżej:

 

.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych przez uczestników szkolnego etapu poszczególnych konkursów przedmiotowych znajdują się poniżej:

.

.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego

PIĘCIOBÓJ MATEMATYCZNY

Organizatorzy:  nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży – Aneta Mirosław i Małgorzata Urbańczyk

 1. CELE KONKURSU:
 2. Popularyzacja matematyki wśród uczniów naszej szkoły.
 3. Wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów naszej szkoły.
 4. Rozwijanie zainteresowania matematyką u uczniów mających trudności edukacyjne.
 5. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.
 6. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 7. Budzenie nawyku współzawodnictwa.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy IV- VI Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży.
 3. Uczniowie rozwiązują różnorodne zadania i problemy matematyczne podzielone na pięć modułów tematycznych.
 4. Konkurs odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja 2017r.
 5. Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w ciągu tygodnia po zakończeniu konkursu

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową złożoną z trzech osób. Uczniowie mogą brać udział we wszystkich lub wybranych przez siebie  modułach konkursu, które zostaną podzielone na kategorie wiekowe (klasy 4, 5 oraz 6). Osoby z najlepszymi wynikami  Pięcioboju matematycznego (po trzy osoby na każdym poziomie) zostaną nagrodzeni celującą oceną bieżącą z matematyki oraz pamiątkowymi dyplomami.

Moduł I (27 kwietnia 2017, czwartek): Mistrz tabliczki mnożenia

W tej części konkursu bierze udział dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy, wyłonionych w eliminacjach klasowych.  Uczniowie piszą test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia w zakresie 100. Punktowane będą poprawność i czas wykonania zadania. Trzech najlepszych finalistów zostanie nagrodzonych bardzo dobrymi ocenami bieżącymi z matematyki

Moduł II (28 kwietnia 2017, piątek): Geometryczne wyzwanie

Wyzwanie polega na wykonaniu pracy plastycznej odpowiedniej do kategorii wiekowej (kl.4 – tangram, kl.5 – symetria osiowa, kl.6 – odbicia). Prace należy złożyć u nauczyciela matematyki do 9 maja  2017 r. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania trzy najlepsze prace i przyznaje wyróżnienia  na każdym poziomie. Brane będą pod uwagę: poprawność merytoryczna, pomysłowość i estetyka wykonanej pracy. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają bardzo dobre oceny bieżące z matematyki, a wyróżnionych prac  – „+” do aktywności matematycznej.

Moduł III (8 maja 2017, poniedziałek): FotoARTmetyka

Uczniowie losują zdjęcia o różnorodnej tematyce i na ich podstawie układają samodzielnie zadanie tekstowe. Ułożone zadanie razem z rozwiązaniem przekazują następnego dnia nauczycielowi matematyki. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania trzy najciekawsze zadania (wraz z prawidłowymi rozwiązaniami) w każdym poziomie, których autorzy otrzymają bardzo dobre oceny bieżące z matematyki. Pozostali uczniowie, którzy przedstawili prawidłowo ułożone i rozwiązane zadania, otrzymają „+”  do aktywności z matematyki.

Moduł IV (9 maja 2017, wtorek): MatMix

Konkurencja polega na rozwiązaniu trzech zadań w czasie 45 min. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. Po zakończeniu rozwiązywania prac  Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza poprawność rozwiązań. Wszystkie bezbłędne rozwiązania zostaną nagrodzone bardzo dobre oceny bieżące z matematyki.

Moduł V (10 maja 2017, środa): Łamigłówki mądrej główki

Chętni uczniowie losują po 1 zagadce, którą należy rozwiązać i w piątek 12 maja 2017r. oddać nauczycielowi matematyki. Wszyscy uczniowie, którzy rozwiążą poprawnie zagadkę, otrzymają „+” do aktywności z matematyki.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Aneta Mirosław, Małgorzata Urbańczyk

.

.

.

W poniższych linkach zamieszczamy informacje na temat konkursów, które przeprowadzane są przez naszą szkołę. Dyrekcja oraz nauczyciele serdecznie zachęcają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wymienionych konkursach.

 

REGULAMIN KONKURS ,,Błogosławiony Jan Paweł II – w oczach dzieci i młodzieży”

.

REGULAMINY KONKURSU NA PREZENTACJĘ

.

REGULAMINY KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ