Home » Aktualności » Lubelskie wspiera uzdolnionych

Lubelskie wspiera uzdolnionych

W roku szkolnym 2018/2019 Województwo Lubelskie będzie realizowało dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych lub matematyki, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim; w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynają naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej, lub rozpoczynają naukę w klasie III gimnazjum lub rozpoczynają/kontynuują naukę w liceum ogólnokształcącym – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 –  511 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 40% dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 40% dla uczniów liceów ogólnokształcących i 20% dla uczniów klas gimnazjalnych.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 3 900 PLN, tj. 390 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne bez podstawy programowej kształcenia w zawodach (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający warunki określone w regulaminie znajdującym się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Dokumentację stypendialną stanowią:

 1. wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”;
 2. zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu, przez ucznia ubiegającego się o stypendium, nauki w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej/szkole lub klasie gimnazjalnej, realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego bez podstawy programowej kształcenia w zawodach (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) wystawionego przez uprawnionego pracownika szkoły;
 3. kopia świadectwa otrzymanego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium;
 4. kopia wyników obowiązkowego egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego, stanowiącego podstawę do przyjęcia do szkoły;
 5. kopia lub kopie zaświadczeń wydanych przez organizatora o przyznanych tytułach laureata lub finalisty w konkursach lub/i olimpiadach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad lub/i zaświadczenie lub zaświadczenia wystawione przez dyrektora szkoły o udziale w etapie II/okręgowym konkursu/olimpiady;
 6. kopia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udzielonego na postawie przepisów wydanych przez ministra właściwego ds. edukacji (nie dotyczy, jeżeli informacja o realizacji indywidualnego programu lub toku nauki wpisana jest na świadectwo promocyjne);
 7. kopia zaświadczenia wydanego przez organizatora zajęć przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 8. oświadczenie o spełnianiu innych kryteriów;
 9. indywidualny plan rozwoju edukacyjnego;
 10. deklaracja opieki dydaktycznej nad uczniem/uczennicą;

klauzula informacyjna oraz oświadczenia dotyczące zapoznania się z regulaminem i komunikacji e-mail.

Dokumenty można złożyć:

 1. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej.

Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych), wydrukowany i podpisany. Dodatkowo należy dołączyć kopie pozostałych wymaganych dokumentów.

 1. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej. Dodatkowo należy dołączyć skany pozostałych wymaganych dokumentów.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2018-2019: od 3 września 2018 r. do 21 września 2018 r.

Odwiedźcie nas:

Napiszcie do nas:

wrzesień 2018
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930