Home » Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I

.

ZASADY ZAPISYWANIA (REKRUTACJI) DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ

Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

.

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

1. Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które podlegają obowiązkowi szkolnemu na podstawie ustawy o systemie oświaty tj.:

a) dzieci urodzone w 2014r.,

b) na wniosek rodziców dzieci urodzone w roku 2015 (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

.

2. I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie zgłoszeń rodziców /prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i polega na przyjęciu  „z urzędu” dzieci z obwodu szkoły – rodzice / prawni opiekunowie wypełniają i składają w sekretariacie szkoły Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży.

.

3. II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy po przyjęciu wszystkich dzieci z obwodu, szkoła posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla dzieci zamieszkałych poza obwodem – rodzice / prawni opiekunowie wypełniają i składają w sekretariacie szkoły Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski rozpatrywane są w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

Komisja rekrutacyjna:

a) ustala listę kandydatów z największą liczbą punktów,

b) przygotowuje listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

.

4. KRYTERIA PRZYJĘĆ dla uczniów spoza obwodu:

Kryteria przyjęć Ilość punktów
1. Dziecko posiada rodzeństwo w Szkole Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży, lub w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży lub w Przedszkolu w Stróży 10
2. Szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka .5
3. Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodzica/ prawnego opiekuna 10

.

5. Postępowanie uzupełniające prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Obowiązują takie same zasady postępowania uzupełniającego, jak opisane powyżej. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

.

6. Proces rekrutacyjny przebiega w następujących terminach:

  1. Składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej od 08.03.2021r. do 26.03.2021r.
  2. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego do 07.04.2021r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do 30.04.2021r.
  4. Zakończenie postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej do dnia 30.06.2021r.

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży na rok szkolny 2019/2020 zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora szkoły Nr 34 / 16 / 17 z dnia 01.03.2018r.

DOKUMENTY DO POBRANIA: