Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski został wyłoniony w drodze demokratycznych wyborów, które odbyły się pod koniec września w naszej szkole. Członkowie samorządu biorą aktywny udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Jasełka Bożonarodzeniowe). Reprezentują szkołę w zawodach sportowych. Biorą udział w akcjach charytatywnych (zbiórka żywności, paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących).

Poniżej przedstawiony został pełen skład Samorządu Uczniowskiego oraz plan jego pracy.

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu: Ewa Więckowska-Pałka, Agnieszka Chodara

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

przewodniczący SU

z-ca przewodniczącego SU

sekretarz

– skarbnik

– członek

–  członek

– członek

– członek

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

na rok 2021/2022

Opiekunowie:

Ewa Więckowska-Pałka

Agnieszka Chodara

Działania SU przez cały rok szkolny:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego na miarę potrzeb
 • Dzień tematyczny – odpowiednie ubranie
 • Cotygodniowe losowanie „Szczęśliwego numerka”
 • Udział w zbiórkach nakrętek, baterii, makulatury, karmy dla zwierząt itp.
 • Aktualizacja tematycznych gazetek na korytarzu
 • Udział w uroczystościach szkolnych
 • Współpraca z dyrektorem szkoły i całą społecznością szkolną
 • Praca na rzecz szkoły

 Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły
 • Kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

Propozycje zadań do wykonania przez członków SU:

Wrzesień

 • Wybory  nowego Samorządu Uczniowskiego
 • Wspólne ustalenie rocznego planu pracy SU
 • Wywieszenie na tablicy na korytarzu Praw i Obowiązków Ucznia

Październik

 • 4 X – Światowy Dzień Uśmiechu – rozdanie uczniom i pracownikom szkoły, którzy w tym dniu mają gorszy nastrój naklejek z uśmiechem lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń pozdrowień i miłych słów Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – gazetka
 • 14 X – Dzień Edukacji Narodowej – zrobienie kartki lub wywieszenie na tablicy na korytarzu życzeń dla wszystkich pracowników szkoły, uczniowie wcielają się w nauczycieli i prowadzą w tym dniu lekcje
 • Włączenie w Dzień Papieski – gazetka na korytarzu
 • 24 X – Dzień tematyczny – „ Dzień Drogowca” – kamizelka odblaskowa

Listopad

 • Zapalenie zniczy na cmentarzu parafialnym
 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zabawy Andrzejkowej oraz włączenie się w akcje: „Śniadanie daje moc” i „Góra Grosza”
 • 16 XI – Międzynarodowy Dzień Tolerancji” – gazetka
 • Dzień tematyczny – „Ciepły sweter”

Grudzień

 3 XII – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolne Mikołajki – Dzień tematyczny „Czapka i gadżety Mikołaja”
 • Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – zbiórka słodyczy i maskotek na choinkę dla dzieci z chorobami genetycznymi
 • 10 XII – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka – gazetka

Styczeń

 • 13 I – Dzień tematyczny – Międzynarodowy Dzień Koszuli – zachęcenie społeczności szkolnej do ubioru w koszule ( przełożony na 10.I )
 • Bezpieczeństwo podczas ferii, Dzień Babci i Dziadka – gazetka ścienna
 • Udział w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska

Luty

 • 6 II – Dzień tematyczny – „Dzień Olimpijczyka”- dres
 • Zbieranie i roznoszenie poczty walentynkowej – ubiór i gadżety związane z Dniem Zakochanych, w kolorze czerwonym
 • Dzień handlowca – zorganizowanie kiermaszu rzeczy używanych

Marzec

 • 1 III – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – gazetka
 • 8 III – Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet – Dzień tematyczny – uczennice i panie zakładają korale, wisiorki, uczniowie i panowie muszki, krawaty
 • 10 III – udział SU  w obchodach Dnia Patrona Szkoły
 • 21 III – Przywitanie Wiosny – organizacja Dnia Samorządności ( Mam talent, rozgrywki sportowe, pokaz wiosenno – ekologicznej mody, ubiór w rzeczy odwrócone na lewą stronę )
 • 30 III – Światowy Dzień muffinka – kawiarenka

Kwiecień

 • 2 IV – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – Dzień tematyczny – kolor niebieski,  dwie różne skarpetki, dwa różne buty
 • Złożenie życzeń wielkanocnych dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • 22 IV – włączenie się w obchody Światowego Dnia Ziemi – zachęcenie do ubioru na zielono, wykonanie gazetki ściennej poświęconej ekologii
 • 23 IV – włączenie się w akcję Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Maj

 • Święta majowe – wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy, Dnia Flagi oraz Konstytucji 3 maja
 • 26 V – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
 • Dzień tematyczny – ubiór w kwiaty

Czerwiec

 • 1 VI – włączenie się w obchody Dnia Dziecka – Dzień tematyczny – ubiór w ubrania w paski
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy wobec dzieci – gazetka ścienna lub folder
 • 23 VI – Dzień Ojca – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
 • Pożegnanie klasy VIII – udział przedstawicieli SU w zakończeniu roku klas VIII, złożenie życzeń
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020, sporządzenie sprawozdania z działalności SU oraz opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRÓŻY 

                                             

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Art. 3.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Art. 4.  

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do redagowania gazetki szkolnej.
 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.
 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU.

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 5.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 1. Przewodniczący Klasy
 2. Zastępca Przewodniczącego
 3. Skarbnik
 4. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu SU
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 3. Skarbnik
 4. Sekretarz
 1. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele.

Art. 6.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
 1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU
 2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 1. kieruje pracą SU
 2. wykonuje uchwały SU, czuwa nad terminową realizacją pracy
 3. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
 4. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
 5. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji

Rozdział III

TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 7.

Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.
 2. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 8.

Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 3. Wybory do Zarządu składają się z następujących etapów:
 • Do dnia ustalonego w ogłoszeniu Opiekuna SU każda klasa dokonuje wyboru maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU.
 • Do przedednia wyborów do Zarządu trwać może kampania wyborcza kandydatów, która nie powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).
 • W dniu wyborów należy powołać czteroosobowa komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 • Członkami Zarządu zostaje 6 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 1. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego.

Art. 10.

Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 11.

Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 12.

Wyboru Opiekuna SU dokonują uczniowie klas IV – VI w miesiącu wrześniu drogą tajnego głosowania. Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów.

Art. 13.

Kadencja Opiekuna SU trwa 1 rok.

Art. 14.

Wybrany w drodze głosowania opiekun może odmówić pełnienia funkcji, jeżeli pracował na tym stanowisku w poprzednim roku. Może także – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

Art. 15.

Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

Art. 16.

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez siebie i Opiekuna SU.

Art. 17.

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 19.

Uchwały podejmuje Zarząd SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Zarządu. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

Art. 20.

Listę uczestników zebrania Zarządu oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

Art. 21.

Zarząd SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zorganizować ogólnoszkolne głosowanie nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art. 22.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunowi SU.

Art. 23.

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 24., Opiekun SU i Zarząd SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 24.

W sprawach spornych Zarząd SU i Opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 25.

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

 1. ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne
 2. z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.
 3. ze sprzedaży surowców wtórnych
 4. ze środków przekazanych przez sponsorów
 5. z innych źródeł

Art. 26.

Finanse SU prowadzi Skarbnik SU. Środki finansowe SU są przechowywane przez Opiekuna SU w pokoju nauczycielskim.

Rozdział IX

 DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 27.

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Plan pracy SU na dany rok szkolny
 3. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 28.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Zarządu SU.

Art. 29.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Zarząd SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

 Rozdział XI

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 30.

Zarząd SU zbiera się minimum raz w miesiącu. Opiekun SU może zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

Art. 31.

Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

Art. 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.