Home » Historia szkoły

Historia szkoły

stara fotografia szkoł♦y
stara fotografia uczniów

       Pierwsze wiadomości dotyczące istnienia Szkoły Podstawowej w Stróży pojawiają się w 1915 – 1918 roku. Z informacji nauczyciela (który był już czwartym nauczycielem uczącym w tej szkole) wynika, iż jedno – klasowa szkoła ludowa mieściła się w lokalu wynajętym przez gminę u Wojciecha Zycha w Słodkowie Pierwszym. W szkole tej uczyło się 51 uczniów, 45 uczniów nie znalazło miejsca w tej szkole (były to dzieci z Szastarki, Słodkowa, Karpiówki oraz i ze Stróży).
Oprawne Katalogi Klasyfikacyjne uczniów od roku 1916/1917 przedstawiają poziom organizacyjny szkoły:
• do roku 1920 była to szkoła jednoklasowa,
• w latach 1921 – 1925 szkoła czteroklasowa,
• w latach 1926 – 1933/34 szkoła sześcioklasowa,
• od roku szkolnego 1934/35 szkoła siedmioklasowa.

Pełna nazwa tej szkoły to: Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna
w Stróży, gm. Brzozówka, powiat Janów Lubelski
(od stycznia 1940 roku był to powiat Kraśnik) W latach PRL nazwa szkoły zmieniała się na: Szkoła Podstawowa w Stróży, Zbiorcza Szkoła Gminna w Kraśniku z siedzibą w Stróży.
Do czasu oddania do użytku nowej szkoły nauka odbywała się w izbach wynajętych u gospodarzy:
• u Nicewicza Stanisława i Króla Pawła oraz Jana w Słodkowie Drugim,
• u Zaręby i Sawy w Słodkowie Pierwszym,
• w Stróży u Rzeczyckiego Pawła i Nosal Maranny oraz Drozda Teofila, Mazura Walentego, Kazka Marcina i Krakowiaka Jana.
W roku 1944 przez 4 miesiące jesienią siódma klasa uczyła się w budynku majątku Stróża, który został uznany za resztówkę Państwowego Funduszu Ziemi.
Podczas okupacji hitlerowskiej istniało w Stróży tajne nauczanie. Zajęcia prowadzili Gaworek Zygmunt z żoną Janiną, Maj Stanisław, Paterek Stanisław, Poniatowska Maria. Nauczyciele uczyli: języka polskiego, geografii, historii. Uczniowie nie prowadzili w szkole notatek.
Po upadku Niemiec w roku 1944 społeczeństwo powołało Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Stróży. Komitet Rodzicielski z Rzepką Janem ze Słodkowa Drugiego zebrał pieniądze i zamówił projekt budynku. Projekt został sporządzony przez inż. Alberta J. zamieszkałego w Kraśniku. Był to dwupiętrowy pałacyk, kopia jednej ze szkół wileńskich z szerokimi i długimi korytarzami. Wybudowano część podziemia do wysokości skarpy od strony frontu. W roku 1949 zaprzestano budowy po wejściu w życie nowych obciążeń dla rolników (Fundusz Odbudowy Rolnictwa).
Obecny budynek wszedł do powiatowego planu budowy szkół na 1956 rok. Budowę prowadził kierownik Orchowski Eugieniusz z LPBO oddział w Kraśniku.
Uroczyste przekazanie wybudowanej szkoły miało miejsce w dniu 14.IX.1957r. Już od 1.VIII.1957r. obowiązki kierownika szkoły objął Marian Żaba. Nowy kierownik razem z Komitetem Rodzicielskim, młodzieżą klas V – VI oraz załogą budowniczych urządzali klasy oraz salę gimnastyczną.
Szkoła podjęła szeroką działalność oświatową i społeczną. Od roku 1957 w szkole uczyło się 372 uczniów. Zatrudnionych było ośmiu nauczycieli: Żaba Marian, Bogdanowicz Teresa, Sudół Róża, Kozińska Danuta, Puzoń Zofia, Pietura Irena, Wróbel Maria, Czesław Wojciechowski. Obowiązywał 36 godzinny tydzień lekcyjny.
Większość nauczycieli mieszkała w szkole. Jednak w miarę przybywania uczniów a tym samym i oddziałów, przygotowywano nowe izby lekcyjne.
Po lekcjach uczniowie uczęszczali na kółka zainteresowań: przedmiotowe, zespoły taneczne, SKS, fotograficzne oraz gospodarstwa domowego dla dziewcząt ostatniej klasy.
Dużo pracy społecznej włożyli nauczyciele w budowę boiska do kosza, piłki nożnej, koszykówki i bieżni. Za budowę boiska szkoła zdobyła nagrody (II nagrodę w powiecie, III w województwie oraz puchar i I gazety Gromady Rolnik Polski). W szkole była zatrudniona obsługa: Latosiewicz Teresa – sekretarka, Walencik Agata – sprzątaczka, Majewski Józef – woźny.
Do roku 1975 szkoła był centrum życia dla okolicy. Tu odbywały się zebrania, sesje rady, szkolenia rolnicze, odczyty, młodzieżowe przedstawienia, seanse kinowe do czasu wybudowania remizy OSP i świetlicy w POM – ie.
Dla potrzeb pracujących do lat 60 przeprowadzano kursy przygotowawcze do egzaminu eksternistycznego w zakresie szkoły podstawowej zakończone egzaminem. W kursach tych uczestniczyło od 1959 do 1974 roku około 300 osób.
Wraz z rozwojem szkoły poprawiły się warunki pracy oraz wyniki nauczania. Szkoła Podstawowa w Stróży przez pewien czas (lata siedemdziesiąte) wchodziła w skład ZSG w Kraśniku nr 1. Na żądanie Urzędu Gminy w Kraśniku nastąpiło rozdzielenie szkół. Obecnie jest to samodzielna jednostka oświatowa.
Od 1 stycznia 1996r. organem prowadzącym szkoły podstawowe zostały gminy. Do zadań gminy należy: zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, odpowiedzialność finansową i administracyjną szkoły, dowóz dzieci do szkół.
W roku 1996 w Szkole Podstawowej w Stróży rozpoczęto przygotowania do nadania imienia szkole. Na początku roku szkolnego opracowano harmonogram obejmujący różne formy działalności min. sesje naukowe dotyczące postaci księdza Stanisława Zielińskiego, konkursy literackie, plastyczne, wystawy pamiątek. W roku szkolnym 1997 pierwszy rocznik uczniów klas pierwszych mógł składać ślubowanie już na sztandar szkoły im. Księdza Stanisława Zielińskiego.
Z dniem 1.IX.1999r. reforma oświaty wprowadziła trójstopniowy system szkolny, w którego skład wchodzi: sześcioletnia szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa podzielona jest na dwa etapy: zintegrowane nauczanie w klasach I – III oraz nauczanie blokowe w klasach IV – VI.

Na przestrzeni 50 lat istnienia szkoły, mimo zmian organizacyjnych i metodycznych, niezmienione pozostały jej cele. To wszechstronne wykształcenie i przygotowanie dzieci do zadań, jakie będą podejmowały w przyszłości, wychowanie według uniwersalnych zasad etyki, promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, wdrażanie zasad bezpieczeństwa na drodze i w życiu codziennym, partnerska współpraca z rodzicami, rozwijanie patriotyzmu oraz przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie.

Nauczyciele i uczniowie dopisują kolejne karty historii szkoły gdyż:

„Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przyszłości”

                                                                                                        (Robert Heinlein).

          Szkoła to miejsce, w którym każdy z nas spędził ważną część swojego życia. Zwłaszcza szkoła podstawowa budzi dobre wspomnienia.

          W 2007  roku szkoła bardzo uroczyście obchodziła jubileusz 50-lecia.

           Dziś szkoła liczy 60 lat. Taki jubileusz  skłania do podróży w czasie. Kroniki i fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń absolwentów Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży.

          Dzieje naszej szkoły to istotna część historii miejscowości, której integralne ogniwo stanowią ludzie wychowani i wykształceni w murach tej placówki. To właśnie obchody rocznicowe są okazją do utrwalenia wspomnień o przeszłości tej instytucji i ludziach, bez których trudno wyobrazić sobie naszą codzienność.

          Historia szkoły ma dla każdego inny wymiar. To w jej murach rodziły się nowe życiowe pasje, przyjaźnie, sukcesy, porażki i dramaty. Dlatego z taką nostalgią wspominamy swoją młodość, naukę, pierwszą pracę.

      Jubileusz 60-lecia naszej szkoły ożywia minione wydarzenia, przywołuje w pamięci postacie bliskich nam osób, budzi emocje i wzrusza, skłania do wspomnień

          W  roku  2009 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Funkcję tę  objęła  pani mgr Anna Myszak a  wicedyrektorem została pani  mgr inż. Małgorzata Urbańczyk.

   Liczba uczniów w tych latach była  raczej stała i wahała się  w granicach 220- 230.

          Z każdym rokiem szkoła zmieniała swoje oblicze. Pani dyrektor Anna  Myszak  kontynuowała dzieło poprzednich dyrektorów  w zakresie poprawy bazy lokalowej                  i wyposażenia.

          Dziś szkoła  ma się coraz lepiej, na zewnątrz i wewnątrz   piękniejsza, lepiej wyposażona. Baza lokalowa na przestrzeni lat  ulegała poprawie, a budynek szkolny poddawany był kolejnym remontom i modernizacji. Sukcesywnie remontowane były sale lekcyjne, szatnia, wymieniona została  instalacja elektryczna, doświetlono klasopracownie zgodnie z obowiązującymi normami, wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej, doświetlono pomieszczenia świetlicy.  Wymienione zostały  wszystkie drzwi  w salach lekcyjnych, zamontowano drzwi ewakuacyjne zewnętrzne na parterze niskim szkoły, zgodnie z przepisami pożarowymi wymieniono na szersze drzwi wejściowe do szkoły oraz drzwi ewakuacyjne pod łącznikiem z gimnazjum. Na korytarzach zainstalowano czujniki dymu, dostosowano klatkę schodową do wymagań PPOŻ. Wykonano przebudowę i remont łazienki na parterze szkoły dostosowując pomieszczenia do potrzeb dzieci młodszych oraz osób niepełnosprawnych. Zamontowano nową armaturę, ceramikę, kabiny, lustra i oświetlenie, położono nową glazurę i terakotę. Przebudowano i odnowiono magazynek dla nauczycieli wychowania fizycznego; na podłodze ułożono płytki, wyburzono ścianę działową, wymieniono drzwi. Przy wyjściu ewakuacyjnym pod łącznikiem z gimnazjum wyrównano powierzchnie i położono terakotę. Wymieniono ścianę  działową pomiędzy salą 33 a korytarzem. Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Akcji Katolickiej przy Parafii św. Józefa w Kraśniku prowadzącą na terenie szkoły świetlicę środowiskową wyremontowano pomieszczenie socjalne(dawną kuchnię). W pomieszczeniu gospodarczym postawiono ścianę działową, wykonano potrzebne instalacje gazowe, wodne i elektryczne celem powiększenia świetlicy – dokonano rozbudowy świetlicy szkolnej.  W roku szkolnym 2012/2013 zakończono rozbudowę szkoły – dobudowane zostały trzy pomieszczenia z przeznaczeniem na salę lekcyjną, bibliotekę  i salę rekreacyjną.

           Równolegle z poprawą warunków lokalowych  z każdym rokiem szkoła była  doposażana.

 Zakupione zostały  do klas i świetlicy nowe  stoliki, krzesełka, szafki, dywany do klas I-III,  rolety do okien, regały na książki do biblioteki, sprzęt audiowizualny –5  radiomagnetofonów, 2 telewizory, 2 odtwarzacze DVD, antena satelitarna,  5 laptopów,  drukarki, tablica multimedialna.

           W roku szkolnym 2016/2017 zakupiono nową pracownię komputerową dla klas starszych, a wymienione  i  zakupione 3 nowe komputery oraz monitor interaktywny zainstalowano do nowo utworzonej  pracowni komputerowej dla klas I-III(s.24).

           W roku szkolnym  2009/2010  z projektu „Radosna Szkoła” – pozyskano środki w wysokości 11997 zł. na przygotowanie i wyposażenie sali rekreacyjnej w pomoce dydaktyczne  z zakresu motoryki małej i dużej;

          W roku 2014/2015 dyrekcja pozyskała z rezerwy budżetowej środki na zakup pomocy naukowych i wyposażenia do sali dla 6-ciolatków, świetlicy oraz do sali rekreacyjnej kwotę 62 tys. złotych. Zakupiono m.in. specjalistyczny program multimedialny do logopedii, kąciki tematyczne do klas, akcesoria sportowe, zestawy piankowe, zabawki, zestaw znaków drogowych, gry planszowe, drabinki sportowe, tablicę szkolną, meble, stoliki i krzesełka do nowo dobudowanej  klasy.

          W latach  2014 – 2017 realizowany był  innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu „Staś i Zosia w szkole”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten realizowany był w trzech klasach . Szkoła otrzymała wiele pomocy naukowych, m. in. aparaty fotograficzne, mikroskopy, wizualizery, tablice demonstracyjne, stojaki na plansze, książki dla uczniów, płyty CD ze słuchowiskami i grami dydaktycznymi.

           W roku 2016/2017 do  biblioteki szkolnej zakupiono nowości wydawnicze za kwotę 15 tys. zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

          Zmieniało się wnętrze szkoły ale jednocześnie  na zewnątrz również prowadzone były prace,  aby otoczenie szkoły było ładniejsze, bardziej estetyczne. Pozyskano fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie i za nie zakupiono i dokonano nasadzeń nowej roślinności, wykonano estetyczne rabatki oraz posiano trawniki. Zostały odnowione   ławki przed szkołą. Zmieniono nawierzchnię przy bocznym wejściu do szkoły,  ułożono z kostki brukowej chodnik prowadzący na boisko szkolne. Przy wejściu do szkoły   od strony szatni wykonano ogródek na skarpie; podłoże przykryto włókniną, pokryto korą i obsadzono atrakcyjnymi gatunkami roślin.  Dokończono budowę terenu rekreacyjnego dla uczniów mieszczącego się pomiędzy budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum; nasadzono nową roślinność na utworzonych rabatach.

          Szkoła to nie tylko baza. Szkoła to także realizacja wielu projektów i programów, które z pewnością wspomogły rozwój dziecka w jego pierwszej w życiu szkole.

        Realizowaliśmy projekty:

Rok 2009/2010

 • „Radosna Szkoła” – pozyskano środki w wysokości 11997 zł. na przygotowanie  i wyposażenie sali rekreacyjnej w pomoce dydaktyczne z zakresu motoryki małej i dużej;
 • „Słońce na drodze” – program z zakresu wychowania komunikacyjnego
 • „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)-program edukacyjne

Rok 2009-2011

–  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – wdrażał on nowatorski, elastyczny model edukacji dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

Rok  2014 – 2017

„Staś i Zosia w szkole” innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten realizowany był w trzech klasach . Szkoła otrzymała wiele pomocy naukowych, m. in. aparaty fotograficzne, mikroskopy, wizualizery, tablice demonstracyjne, stojaki na plansze, książki dla uczniów, płyty CD ze słuchowiskami i grami dydaktycznymi.

Rok 2015/2016

–   Program „Umiem pływać” dla uczniów klas I-III z terenu Gminy Kraśnik realizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu. Współorganizatorem tego programu był UKS w Stróży   i Gmina Kraśnik. Kurs nauki pływania obejmował 20 godzin. Z programu tego skorzystało 60 uczniów naszej szkoły.

Rok 2016/2017

 – Ogólnopolski projekt „Lekki tornister”. W tym projekcie brały udział klasy I-III. Jego organizatorem była Fundacja Rosa i Fundacja  Sensoria, obie  z siedzibą we Wrocławiu oraz Główny Inspektorat Sanitarny z siedzibą w Warszawie.

Ogólnopolski Program z zakresu bezpieczeństwa  przeznaczony dla klas pierwszych „Bezpieczny Puchatek”

Program edukacyjny „Śniadanie daje moc”

Program „Bieg po zdrowie” w ramach profilaktyki palenia papierosów.

Program „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany z zasobów unijnych Dwie 20 –osobowe grupy uczniów uczestniczyły w zajęciach sportowych dwa razy w tygodniu. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, rozwijając swoje umiejętności sportowe w grach zespołowych takich jak: piłka siatkowa, piłka nożna, oraz koszykówka.

Program „Bezpieczna +” – rekomendowany przez MEN , podejmujący szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ucznia

 W szkole realizowane  były też innowacje pedagogiczne:

 • „Potrafię udzielać pomocy” – innowacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • „Uczymy się programować” – uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego i sprawnego korzystania z Internetu i poczty elektronicznej oraz poznali podstawy programowania z wykorzystaniem środowiska Scratch
 • „Kuchcikowo” – innowacja z zakresu zdrowego odżywiania się

 

          Ważnym wydarzeniem w historii szkoły było utworzenie 1 września 2012/2013 roku pierwszej klasy integracyjnej. Dzięki powstaniu takiego oddziału uczniowie niepełnosprawni mają możliwość uczęszczania do szkoły razem z ich zdrowymi rówieśnikami.

          To z myślą o uczniu czynione były wszelkie zabiegi edukacyjne, które umożliwiały jego wszechstronny rozwój.  Rezultat tych starań, to liczne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu od gminnego po ogólnopolski. To także dobre wyniki sprawdzianów zewnętrznych, to satysfakcjonujące wyniki absolwentów szkoły.

         Uczniowie naszej szkoły mogą realizować swoje pasje biorąc udział w konkursach obejmujących wiadomości z różnych dziedzin (ortograficzne, matematyczne, literackie, historyczne, przyrodnicze, informatyczne) oraz artystycznych  ( plastyczne, wokalne, recytatorskie).

          Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Na przestrzeni ostatnich lat funkcjonowały

na terenie szkoły:

 • Koło polonistyczne
 • Koło matematyczne
 • Koło informatyczne
 • Koło teatralno-recytatorskie
 • Koło ekologiczne
 • Koło przyrodnicze
 • Koło historyczne
 • Zespół instrumentalny
 • Spotkania z biblią
 • Koło taneczne
 • Małe Koło Teatralne
 • Chór
 • Koło redakcyjno-fotograficzne
 • Koło biblioteczne
 • Podwórkowe Kółko Różańcowe
 • Oaza Dzieci Bożych
 • MDS – bezpieczeństwo i przepisy p.poż.
 • SKS – zapasy, tenis stołowy, koszykówka

          Ponadto na terenie szkoły działają organizacje w których to uczniowie prężnie działają. Są to:

 • Samorząd Uczniowski
 • Drużyna Harcerska „Parasol”
 • Szkolne Koło Caritas
 • Spółdzielnia Uczniowska
 • Szkolna Kasa Oszczędności
 • Szkolny Klub Sportowy

          Mocną stroną pracy naszej placówki są różnorodne działania i akcje charytatywne, w których uczestniczą uczniowie, nauczyciele i rodzice. Rokrocznie szkoła bierze udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać zimę”. Od wielu lat uczestniczymy w  akcji „Adopcja serca”. Obecnie pod  opieką koła Caritas jest Grace Fenau z Wybrzeża Kości Słoniowej. Wieloletnią tradycją  szkoły są odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Tradycją  już jest udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Pracownię Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie „Bal na 46 chromosomów”. Od wielu już lat szkoła włącza się w akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” .

           Oprócz akcji charytatywnych  szkoła uczestniczy też w innych: „Sprzątanie świata”, „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”, „Alert Ekologiczny”, „Góra grosza”, „Szkolny tydzień wody” i inne.

          Ważnym obszarem pracy szkoły jest organizacja imprez i uroczystości szkolnych.

Organizowane są one każdego roku. Największym świętem szkoły jest Dzień Patrona. Obchodzony jest bardzo uroczyście 10 marca każdego roku. Oprócz tego to Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych, 11 Listopada, 3 Maja. Pielęgnowane są polskie tradycje dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Kultywowane są wartości rodzinne poprzez organizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka oraz wiele apeli o różnorodnej tematyce.

          Jednym z elementów pracy wychowawczej jest integracja zespołów klasowych i jednocześnie promowanie ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu. W tym celu organizowanych jest wiele imprez. I tak: Klasowy Dzień Chłopaka, Mikołajki, opłatek klasowy, Walentynki, Dzień Kobiet, zabawa andrzejkowa, zabawa choinkowa, dyskoteki, ogniska, kuligi, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kin, muzeów, teatru itp.

          Nauczyciele kształtują pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, angażując się społecznie w wiele różnorodnych działań. Szkoła jest współorganizatorem uroczystości gminnych, parafialnych i powiatowych. Uczniowie, poczet sztandarowy szkoły,  nauczyciele,  reprezentują szkołę podczas tych uroczystości.

          W każdym roku, nauczyciele realizując działania edukacyjne oraz wychowawcze  współpracowali z następującymi instytucjami oraz organizacjami:

 • Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
 • Polski Związek Tenisa Stołowego
 • LUKS Stróża
 • Lubelski Wojewódzki Związek Sportowy
 • Lubelska Unia Sportu
 • Lubelski Związek Zapaśniczy
 • Starostwo Powiatowe w Kraśniku
 • GOPS Kraśnik
 • MOPS Kraśnik
 • PCPR Kraśnik
 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich Kraśnik
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kraśniku
 • Dom Dziecka w Kraśniku
 • MOSiR Kraśnik
 • CKiP Kraśnik
 • Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
 • Radio Lublin
 • Caritas Archidiecezji Lubelskiej
 • Salezjański Ośrodek Misyjny
 • Pallotyński Ośrodek Misyjny
 • Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • Biblioteka Gminna w Stróży
 • Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
 • Nadleśnictwo Kraśnik
 • Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kraśniku
 • Państwowa Straż Pożarna w Kraśniku
 • Katedra Genetyki UM w Lublinie
 • Fundacja „Przyjazny Świat Dziecka”,
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa w Kowalinie
 • Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina”

         Na podkreślenie zasługuje  współpraca z rodzicami, którzy bardzo aktywnie włączają się w życie szkoły i oferują swoją pomoc przy organizacji różnych imprez szkolnych.

          W roku szkolnym 2016/2017 szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołami partnerskimi na Wgrzech i w Rumunii  w ramach programu Erasmus.

W wyniku ewaluacji zewnętrznej  szkoła w badanych wymaganiach osiągnęła poziom podstawowy i poziom wysoki.

            W lutym 2017 roku zespół kuratoryjnych wizytatorów przeprowadził analizę pracy szkoły. W wyniku ewaluacji zewnętrznej  szkoła w badanych wymaganiach osiągnęła poziom podstawowy i poziom wysoki.  Nasza sumienna i systematyczna praca została zauważona i doceniona.

          Od 1 września  roku szkolnego  2017/18 w związku z reformą szkolnictwa i stopniowym wygaszaniem gimnazjów nasza szkoła stała się ośmioklasową szkołą podstawową.

            Szkoła to nie tylko budynek, sprzęty… To przede wszystkim ludzie, którzy swoim życiem, zaangażowaniem, pracą tworzyli jej historię. Z szacunkiem oraz uznaniem wspominamy dziś tych, którzy przyczynili się do tworzenia historii i tradycji naszej szkoły.

Od 1957 roku funkcję kierowników, dyrektorów i ich zastępców pełniło 7 osób.  Z szacunkiem i podziwem wspominamy dziś poprzedników obecnej pani dyrektor :

 • Pana Mariana Żabę – pierwszego kierownika Szkoły Podstawowej w Stróży
 • Pana Eugeniusza Pastuchę – późniejszego Inspektora Oświaty
 • Panią Marię Chruściel
 • Panią Lucynę Koziarę i jej zastępcę pana Jerzego Misiaka
 • Panią Annę Kasperek i jej zastępcę panią Bożenę Brytan

       To dzięki ich pracy, zaangażowaniu, pasji Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży ma tak piękną tradycję, której czujemy się kontynuatorami.

Odwiedźcie nas:

Napiszcie do nas:

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031